Diablo Canyon is Ideal for Neutrino Study

San Luis Obispo Tribune